Regulamin


 1. Definicje
  1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:
   1. Euro-met – rozumie się przez to Euro-met Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Katowickiej 19a, 40-173 Katowice o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 złotych, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 204099, posiadającą numer REGON: 278223500, NIP: 954-247-33-72;
   2. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu;
   3. Sklepie – rozumie się to system teleinformatyczny zamieszczony pod adresem http://www.e-sruby.com.pl/ umożliwiającą zamawianie produktów oferowanych przez Euro-met do sprzedaży;
   4. Dniu roboczym – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku
    w godzinach od 8.00 do 16.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Euro-met prowadzi działalność za pośrednictwem sieci Internet na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oferując do sprzedaży elementy złączne
   i inne produkty za pośrednictwem Sklepu.
  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy
   1. Kodeksu Cywilnego;
   2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. Jeżeli Klientem jest konsument, zastosowanie mają ponadto przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  4. Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  5. Miejscem zawarcia Umowy jest siedziba Euro-met.
 3. Rejestracja w Sklepie
  1. Rejestracja w Sklepie polega na utworzeniu konta w Sklepie i wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez podanie: imienia i nazwiska lub firmy, adresu siedziby albo zamieszkania, adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu oraz hasła, a w przypadku przedsiębiorców także numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
  2. Z chwilą rejestracji w Sklepie Klient zawiera z Euro-met umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu mu składania zamówień w Sklepie.
  3. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna i dobrowolna.
  4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z posiadania konta w Sklepie poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej albo pisemnej. Jeżeli Klient złożył Zamówienie, konto może zostać usunięte dopiero po jego zrealizowaniu albo anulowaniu.
  5. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany którychkolwiek z tych danych, Klient ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Sklepie. Zabrania się usuwania przez Klienta danych, o których mowa w pkt. 3.1., w trakcie korzystania z Sklepu, a także podawania danych niepełnych, nieaktualnych, bądź nieprawdziwych.
  6. Klient ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło do konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dane umożliwiające dostęp do konta zostały przejęte przez osoby trzecie, Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować Euro-met i wyjaśnić okoliczności przejęcia.
  7. Klientowi nie wolno w żaden sposób zbyć Konta.
  8. Euro-met zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta w Sklepie w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa konta. Euro-met może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez Klienta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła Klient natychmiast odzyska dostęp do konta.
 4. Składanie Zamówień
  1. Lista produktów uwidoczniona w Sklepie stanowi zaproszenie do składania ofert.
  2. Składając zamówienie Klient składa Euro-met ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
  3. Zamówienia można składać przez całą dobę.
  4. W celu złożenia Zamówienia Klient jest zobowiązany:
   1. wybrać w Sklepie produkty z określeniem ich ilości;
   2. wybrać formę dostawy, a w razie zamiaru osobistego odebrania Zamówienia – określić miejsce odbioru spośród punktów odbioru wskazanych przez Euro-met;
   3. wybrać formę płatności;
   4. określić, czy Euro-met do Zamówienia ma wystawić fakturę VAT;
   5. potwierdzić złożenie Zamówienia.
  5. Na podstawie cen i ilości wybranych produktów Sklep wylicza całkowitą ich wartość („Cenę Zamówienia”), koszty przesyłki oraz łączną kwotę do zapłaty.
  6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostawy.
  7. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Euro-met przyjmuje Zamówienie albo odmawia jego przyjęcia przesyłając do Klienta wiadomość pocztą elektroniczną. Przyjęcie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
  8. W przypadku odmowy przyjęcia Zamówienia Euro-met poinformuje Klienta o przyczynach tej odmowy. Jeżeli z przyczyn odmowy wynika, że Zamówienie może być przez Euro-met zrealizowane w części, Klient może – w terminie trzech dni od otrzymania wiadomości Euro-met o odmowie przyjęcia zamówienia – zażądać jego realizacji w takiej części, w jakiej jest to możliwe.
  9. Zamówienie przyjęte do realizacji przez Euro-met w dni robocze po godzinie 11.00 albo w dni wolne uważa się za złożone następnego dnia roboczego.
 5. Realizacja Zamówień
  1. Euro-met przystępuje do realizacji Zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu płatności obejmującej Cenę Zamówienia powiększoną o koszty przesyłki, chyba że w Zamówieniu zaznaczono opcję płatności przy odbiorze lub po odbiorze przesyłki.
  2. Euro-met zobowiązuje się skompletować Zamówienie i powierzyć przesyłkę operatorowi pocztowemu (przewoźnikowi) albo przygotować do osobistego odbioru w terminie do pięciu dni roboczych od potwierdzenia Zamówienia (realizacja Zamówienia).
  3. W razie niemożliwości dochowania terminu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym Euro-met zawiadomi o tym Klienta, który może w takim przypadku anulować Zamówienie.
  4. Euro-met zawiadamia Klienta o wydaniu przesyłki operatorowi pocztowemu (przewoźnikowi) albo o możliwości jej osobistego odbioru.
  5. Każde Zamówienie realizowane jest osobno. Euro-met nie dopuszcza możliwości łączenia Zamówień w celu ich wspólnej realizacji, chociażby pochodziły od tego samego Klienta.
 6. Przesyłka i odbiór Zamówienia
  1. Stosownie do treści Zamówienia, zamówione produkty będą dostarczone Klientowi za pomocą operatora pocztowego (przewoźnika) świadczącego usługi kurierskie albo mogą być przez Klienta odebrane osobiście.
  2. W przypadku dostarczenia Zamówienia za pomocą operatora pocztowego (przewoźnika) Klient jest obowiązany uiścić koszty przesyłki, które doliczane są do Ceny Zamówienia. Koszty przesyłki obliczane są na podstawie całości Zamówienia i uwidaczniane w formularzu Zamówienia przed jego zatwierdzeniem przez Klienta.
  3. Odbiór osobisty jest możliwy we wskazanym przez Klienta w Zamówieniu punkcie odbioru w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00 oraz w soboty od 8:00 do 12:00.
  4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić jej stan, a w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia opakowania należy sporządzić stosowny protokół zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa oraz regulaminami operatora pocztowego (przewoźnika).
  5. W przypadku, gdy z powodu podania przez Klienta niewłaściwych danych do doręczenia przesyłki, odmowy przyjęcia przesyłki lub uiszczenia należności ciążących na przesyłce albo niepodjęcia przesyłki z właściwej placówki operatora pocztowego (przewoźnika) w terminie przez niego wyznaczonym przesyłka zostanie zwrócona do Euro-met, Klient jest obowiązany zwrócić Euro-met koszty poniesione za zwrot przesyłki do nadawcy. O zwrocie przesyłki do nadawcy Euro-met niezwłocznie zawiadomi Klienta.
  6. Przesyłka zwrócona do nadawcy z powodów, o których mowa w punkcie poprzedzającym może zostać – na życzenie Klienta – przesłana do niego ponownie, przy czym Klient jest obowiązany uiścić ponownie koszty przesyłki.
  7. W razie zwrotu przesyłki do Euro-met, jeżeli Klient nie zażądał ponownego jej przesłania albo nie uiścił kosztów zwrotu lub ponownej przesyłki w terminie 7 dni od zawiadomienia go o zwrocie Zamówienie podlega anulowaniu.
  8. Zamówienie, które ma być przez Klienta odebrane osobiście w punkcie odbioru powinno zostać odebrane w terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia Klienta o możliwości odbioru. Zamówienie nieodebrane w tym terminie podlega anulowaniu.
 7. Płatność
  1. Sklep umożliwia dokonanie Zamówienia z opcją płatności:
   1. w ramach przedpłaty;
   2. przy odbiorze Zamówienia;
   3. po odbiorze zamówienia, przelewem bankowym – dotyczy Klientów, którzy zawarli z Euro-met odrębne umowy przewidujące tego rodzaju sposób płatności.
  2. Płatności w ramach przedpłaty realizowane są:
   1. zwykłym przelewem bankowym, na rachunek bankowy Euro-met podany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia;
   2. za pośrednictwem operatora płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
  3. Płatność przy odbiorze osobistym Zamówienia w punkcie odbioru może zostać dokonana gotówką lub kartą płatniczą.
 8. Anulowanie Zamówienia
  1. Poza przypadkami określonymi w niniejszym Regulaminie zamówienie podlega anulowaniu na żądanie Klienta; żądanie takie jest skuteczne, jeśli dotrze do Euro-met przed powierzeniem przesyłki zawierającej Zamówienie operatorowi pocztowemu (przewoźnikowi).
  2. W razie anulowania Zamówienia Euro-met zwraca Klientowi całą kwotę uiszczoną tytułem płatności za Zamówienie, jednakże może z tej kwoty potrącić poniesiony już koszt przesyłki i zwrotu towaru w przypadkach, o których mowa w punkcie 6.5.
 9. Odstąpienie od umowy i reklamacja towaru przez Klienta będącego konsumentem
  1. Postanowienia niniejszego punktu 9 stosuje się wyłącznie, jeżeli Klientem jest konsument.
  2. Każdy towar otrzymany w wyniku Zamówienia jest gwarancją producenta. Euro-met ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru bez wad.
  3. Euro-met nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez Klienta.
  4. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem sklep@e-sruby.com.pl. Klient zostanie poproszony o przesłanie towaru na swój na koszt. Klient nie jest również zobowiązany do uprzedniego przesyłania towaru, gdy w wyniku porównania reklamacji z treścią zamówienia okaże się, że Zamówienie zostało zrealizowane nieprawidłowo. W takim wypadku towar powinien zostać przesłany przez Klienta po rozpatrzeniu reklamacji. Euro-met zwraca Klientowi uiszczone przez niego koszty przesyłki po uwzględnieniu reklamacji, a jeżeli reklamacja została uwzględniona przed przesłaniem towaru, zwrot następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Euro-met przesyłki.
  5. Jeżeli towar posiada wady, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Euro-met niezwłocznie zobowiąże się wymienić rzecz albo usunąć wadę. Klient może także żądać od razu wymiany rzeczy albo usunięcia wady. Zamiast zaproponowanego przez Euro-met usunięcia wady Klient może żądać wymiany rzeczy na nową albo zamiast zaproponowanej wymiany – usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do stanu zgodnego z umową w sposób wskazany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z innym sposobem usunięcia wady. W takim przypadku konieczne jest dostarczenie reklamowanego produktu na podany adres wraz z dowodem zakupu. W razie uwzględnienia reklamacji Klient otrzymuje zwrot kosztów przesyłki.
  6. Koszty wysyłki towaru od Klienta do Euro-met w postępowaniu reklamacyjnym są zwracane do wysokości kwoty z cennika Poczty Polskiej, adekwatnej do wagi i wielkości danej przesyłki w kategorii przesyłki ekonomicznej.
  7. W szczególności towar podlega reklamacji, jeśli:
   1. posiada wady techniczne,
   2. został uszkodzony mechanicznie podczas dostawy:
   3. zaginął w czasie transportu do klienta, przez co należy rozumieć nieotrzymanie przez Klienta przesyłki w terminie 14 dni roboczych od daty jej nadania przez Euro-met.
  8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem zgłoszenia szkody w momencie odbioru przesyłki zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz regulaminu świadczenia usług przez operatora pocztowego (przewoźnika).
  9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Euro-met zobowiązuje się do powtórnego bezpłatnego przesłania towaru objętego reklamacją. Jeżeli w wyniku ponownego dostarczenia towaru reklamowana wada nie mogła zostać usunięta, Klient ma wtedy prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zamówienia i zwrotu pieniędzy.
  10. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.
  11. Zgodnie z art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
  12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy można zrealizować w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  13. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany zwrócić do Euro-met towary nie później, niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towarów w tym terminie.
  14. Konsument ponosi koszty związane ze zwrotem towarów do Euro-met, to znaczy jest zobowiązany na własny koszt zapakować towary i odesłać albo dostarczyć w inny sposób. Euro-met nie zwraca wynikających stąd kosztów.
  15. Euro-met zwraca Klientowi całą Cenę zamówienia wraz z pobranymi kosztami przesłania towarów do Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconych towarów przez Euro-met. Koszty przesłania towarów do Klienta podlegają zwrotowi jedynie do wysokości ceny najtańszej przesyłki zaoferowanej przez Euro-met przy składaniu Zamówienia, bez względu na to, jaki sposób dostawy wybrał Klient.
  16. Postanowienia niniejszego punktu 9 nie uchybiają, ani nie ograniczają uprawnień konsumentów wymienionych w przepisach odrębnych.
 10. Reklamacja przez Klientów będących przedsiębiorcami
  1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem zgłoszenia szkody w momencie odbioru przesyłki zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz regulaminu świadczenia usług przez operatora pocztowego (przewoźnika).
  2. Jeżeli reklamacja dotyczy wadliwości towaru, Klient jest obowiązany – na swój koszt przesłać towar do Euro-met wraz z pisemną reklamacją.
  3. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej.
  4. Euro-met rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich wpłynięcia. Nierozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie może być poczytywane jako jej uwzględnienie.
  5. W razie uwzględnienia reklamacji Euro-met dokonuje wymiany towaru na pełnowartościowy, a jeżeli jest to niemożliwe – zaoferuje Klientowi inny produkt z oferty, albo – na jego żądanie – zwróci całą Cenę Zamówienia wraz z kosztami wysyłki.
  6. W razie uwzględnienia reklamacji Euro-met zwraca Klientowi koszty przesłania towaru do Euro-met w wysokości nieprzewyższającej ceny przesyłki ekonomicznej w odpowiedniej kategorii wagowej z cennika Poczty Polskiej S.A.
 11. Dane osobowe
  1. W celu rejestracji w Sklepie Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, oznaczonych jako obowiązkowe. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usługi droga elektroniczną (utrzymanie konta w Sklepie), w celu realizacji Zamówienia oraz w innych celach, do jakich upoważnia Euro-met ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Inne dane, które nie są niezbędne do realizacji usług na rzecz Klienta mogą być przetwarzane za jego zgodą.
  3. Podanie danych jest dobrowolne i Klientowi służy prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  5. Euro-met rejestruje adresy IP każdorazowego logowania do Sklepu
  6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Euro-met.
 12. Prawa własności przemysłowej i prawa autorskie
  1. Euro-met zastrzega, że Klient może wykorzystać znaki towarowe Euro-met, obrazy, grafiki i inne treści zawarte w Sklepie wyłącznie za pisemną zgodą Euro-met.
 13. Zmiana Regulaminu
  1. Euro-met może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie.
  2. Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu przy zalogowaniu do swojego konta w Sklepie. Klient, który nie akceptuje zmiany Regulaminu może rozwiązać niezwłocznie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (usunąć konto).
  3. Zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie do Zamówień, które zostaną złożone po tej zmianie.
 14. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Sklepu, jak również zawartej za jego pośrednictwem umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sąd polski właściwy dla siedziby Euro-met. Postanowienie to nie dotyczy sporów z Klientami będącymi konsumentami.

Dlaczego warto u nas kupować?

 • Gwarancja satysfakcjiGwarancja jakości
 • Wysyłka w 24h14 dni na zwrot
 • Oryginalne produktyWysyłka do 48h
 • Fachowe doradztwoPłatności on-line
Sklep internetowy Shoper.pl