Reklamacje i zwroty


1. Odstąpienie od umowy i reklamacja towaru przez Klienta będącego konsumentem


1.1. Postanowienia niniejszego punktu 9 stosuje się wyłącznie, jeżeli Klientem jest konsument.

1.2. Każdy towar otrzymany w wyniku Zamówienia jest gwarancją producenta. Euro-met ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru bez wad.

1.3. Euro-met nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez Klienta.

1.4. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem sklep@e-sruby.com.pl. Klient zostanie poproszony o przesłanie towaru na swój na koszt. Klient nie jest również zobowiązany do uprzedniego przesyłania towaru, gdy w wyniku porównania reklamacji z treścią zamówienia okaże się, że Zamówienie zostało zrealizowane nieprawidłowo. W takim wypadku towar powinien zostać przesłany przez Klienta po rozpatrzeniu reklamacji. Euro-met zwraca Klientowi uiszczone przez niego koszty przesyłki po uwzględnieniu reklamacji, a jeżeli reklamacja została uwzględniona przed przesłaniem towaru, zwrot następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Euro-met przesyłki.

1.5. Jeżeli towar posiada wady, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Euro-met niezwłocznie zobowiąże się wymienić rzecz albo usunąć wadę. Klient może także żądać od razu wymiany rzeczy albo usunięcia wady. Zamiast zaproponowanego przez Euro-met usunięcia wady Klient może żądać wymiany rzeczy na nową albo zamiast zaproponowanej wymiany – usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do stanu zgodnego z umową w sposób wskazany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z innym sposobem usunięcia wady. W takim przypadku konieczne jest dostarczenie reklamowanego produktu na podany adres wraz z dowodem zakupu. W razie uwzględnienia reklamacji Klient otrzymuje zwrot kosztów przesyłki.

1.6. Koszty wysyłki towaru od Klienta do Euro-met w postępowaniu reklamacyjnym są zwracane do wysokości kwoty z cennika Poczty Polskiej, adekwatnej do wagi i wielkości danej przesyłki w kategorii przesyłki ekonomicznej.

1.7. W szczególności towar podlega reklamacji, jeśli:

1.7.1. posiada wady techniczne,

1.7.2. został uszkodzony mechanicznie podczas dostawy:

1.7.3. zaginął w czasie transportu do klienta, przez co należy rozumieć nieotrzymanie przez Klienta przesyłki w terminie 14 dni roboczych od daty jej nadania przez Euro-met.

1.8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem zgłoszenia szkody w momencie odbioru przesyłki zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz regulaminu świadczenia usług przez operatora pocztowego (przewoźnika).

1.9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Euro-met zobowiązuje się do powtórnego bezpłatnego przesłania towaru objętego reklamacją. Jeżeli w wyniku ponownego dostarczenia towaru reklamowana wada nie mogła zostać usunięta, Klient ma wtedy prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zamówienia i zwrotu pieniędzy.

1.10. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.

1.11. Zgodnie z art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1.12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy można zrealizować w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy [Formularza odstąpienia od umowy].

1.13. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany zwrócić do Euro-met towary nie później, niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towarów w tym terminie.

1.14. Konsument ponosi koszty związane ze zwrotem towarów do Euro-met, to znaczy jest zobowiązany na własny koszt zapakować towary i odesłać albo dostarczyć w inny sposób. Euro-met nie zwraca wynikających stąd kosztów.Euro-met zwraca Klientowi całą Cenę zamówienia wraz z pobranymi kosztami przesłania towarów do Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconych towarów przez Euro-met. Koszty przesłania towarów do Klienta podlegają zwrotowi jedynie do wysokości ceny najtańszej przesyłki zaoferowanej przez Euro-met przy składaniu Zamówienia, bez względu na to, jaki sposób dostawy wybrał Klient.

1.15. Postanowienia niniejszego punktu 9 nie uchybiają, ani nie ograniczają uprawnień konsumentów wymienionych w przepisach odrębnych.


2. Reklamacja przez Klientów będących przedsiębiorcami


2.1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem zgłoszenia szkody w momencie odbioru przesyłki zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz regulaminu świadczenia usług przez operatora pocztowego (przewoźnika).

2.2. Jeżeli reklamacja dotyczy wadliwości towaru, Klient jest obowiązany – na swój koszt przesłać towar do Euro-met wraz z pisemną reklamacją [Formularz reklamacji].

2.3. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej.

2.4. Euro-met rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich wpłynięcia. Nierozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie może być poczytywane jako jej uwzględnienie.

2.5. W razie uwzględnienia reklamacji Euro-met dokonuje wymiany towaru na pełnowartościowy, a jeżeli jest to niemożliwe – zaoferuje Klientowi inny produkt z oferty, albo – na jego żądanie – zwróci całą Cenę Zamówienia wraz z kosztami wysyłki.

2.6. W razie uwzględnienia reklamacji Euro-met zwraca Klientowi koszty przesłania towaru do Euro-met w wysokości nieprzewyższającej ceny przesyłki ekonomicznej w odpowiedniej kategorii wagowej z cennika Poczty Polskiej S.A.Formularz reklamacji

Formularza odstąpienia od umowy

Pouczenie i skutki odstąpienia od umowy

Dlaczego warto u nas kupować?

  • Gwarancja satysfakcjiGwarancja jakości
  • Wysyłka w 24h14 dni na zwrot
  • Oryginalne produktyWysyłka do 48h
  • Fachowe doradztwoPłatności on-line
Sklep internetowy Shoper.pl